<h1>Modelo de solicitud para inscripción de los Certificados de Eficiencia Energética</h1>

Hoxe publicouse no DOGA a Resolución do 20 de maio dModelo de Solicitud para inscripción de los Certificados de Eficiencia Energética de los Edificios Existentes.e 2013. Resolución que se aproba o modelo de solicitude para a inscrición dos certificados de eficiencia enerxética dos edificios existentes no RGEEE.

Xunto o modelo de solicitude se terá que acompañar cos seguintes documentos:

  • Certificado e etiqueta de eficiencia enerxética,u segundo os documentos recoñecidos para a certificación de eficiencia enerxética do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e adscrito á Secretaría de Estado da Enerxía.
  •  Arquivos de cálculo do programa escollido para a obtención da cualificación enerxética do edificio, así como os planos que fosen cargados para o cálculo da cualificación. No caso de presentación presencial, CD ou DVD cos devanditos arquivos.
  • Xustificante do pagamento da taxa 31.50.00 «Inscricións no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia».

As solicitudes de inscrición dos certificados de eficiencia enerxética deberán ser dirixidas ao director xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria. En ningún caso o feito de que un certificado de eficiencia enerxética se rexistre supoñerá a aprobación ou pronunciamento favorable sobre a idoneidade técnica deste, segundo a normativa vixente.

O modelo da solicitude está na páxina https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=IN&codProc=413D&procedemento=IN413D

Texto completo: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130530/AnuncioCA04-290513-0001_gl.html